T900A

8381451

PROBLEM SOM UPPSTÅTT

KONSOLEN ANGER INTE RÄTT HASTIGHET

Innan du påbörjar åtgärden ska du kontrollera att du har anslutit löpbandet till en nätströmskälla.

1. Tryck på knappen ”STOPP”

2. Håll knappen ”STOPP” intryckt samtidigt som du sätter i ”SÄKERHETSNYCKELN”

3. Displayen nedtill till höger visar vilken enhet som används: E = MILES RN = KM/H

4. Tryck på ”+” om du vill ändra enhet

5. Bekräfta ändringarna genom att dra ut ”SÄKERHETSNYCKELN”

6. Du kan nu använda löpbandet

LOPBANDET STARTAR INTE

1. Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett fungerande vägguttag (kontrollera att vägguttaget  fungerar genom att koppla in en lampa eller en annan elektrisk enhet).

 

2. Kontrollera att nätsladdens andra ände är ansluten till bandet.

 

3. Kontrollera att huvudbrytaren intill nätsladden står i läget ON.

 

4. Kontrollera att säkerhetsnyckeln är helt införd i konsolen.

BANDET LATER

När bandet slås på går motorn och/eller blinkar konsolen, men inget händer:

Om löpbandet har varit avstängt under lutningsfasen, sker en omkalibrering automatiskt när löpbandet slås på. Detta orsakar ett motorljud utan att löpbandet är i rörelse. Löpbandet höjs automatiskt till maximal lutningsnivå och sänks sedan till miniminivån. Vänta tills åtgärden har avslutats och använd sedan löpbandet på vanligt sätt.

 

Gnidningsljud:

     Kontrollera att löpbandet är korrekt centrerat (löpbandet ska inte gnida mot sidorna)

     Kontrollera att löpbandet är korrekt spänt (löpbandet ska inte glida)

 

Konstruktionsljud (gnissel):

    Inspektera och dra vid behov åt alla utvändiga delar på löpbandet.

SVÅRT ATT FÅNGA HJÄRTRYTMEN
NÅGON BIT SAKNAS ELLER HAR GÅTT SÖNDER
LOPBANDET SAKTAR NER NAR DU GAR PA DET

Kontrollera bandets spänning enligt anvisningarna i stycket "JUSTERA LOPBANDETS SPANNING" 

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD

Regelbundet underhåll krävs för att bevara maskinens prestanda och se till att den håller längre. Följande åtgärder kan bidra till att minska bullret från löpbandet:

- Dra åt skruvar och bultar en gång i månaden.

- Smörj löpbandet efter 200 timmars användning.

- Lägg en lämplig golvmatta (t.ex. Domyos Training Mat) under löpbandet.

 

RENGÖRING EFTER VARJE ANVÄNDNING:

- Stäng av löpbandet och koppla bort den från strömkällan.

- Applicera en liten mängd milt universalrengöringsmedel på en trasa i 100 % bomull. Spreja inte rengöringsmedlet direkt på löpbandet och använd inte rengöringsmedel baserade på ammoniak eller syra.

- Torka av konsolen och skärmarna.

- Avlägsna damm och fläckar från ramper, stolpar, fotstöd, ram och motorkåpa.Torka även av plattformen längs med löpbandet. Rengör inte under löpbandet.

JUSTERA LOPBANDETS LAGE

Leta upp färgindikatorerna på löpbandets baksida. Om den färg som syns är rött behöver bandet centreras. Den här åtgärden gör att löpbandet håller längre och förhindrar oväntade stopp. Kör löpbandet i 4 km/h (2,5 mi/h) och ställ dig bakom maskinen.

Bandet är förskjutet åt vänster: Vrid den vänstra justerskruven ett halvt varv medurs.

Bandet är förskjutet åt höger: Vrid den högra justerskruven ett halvt varv medurs.

Låt löpbandet gå en stund, så att bandet kommer på plats (1 till 2 minuter) och upprepa sedan åtgärden vid behov. Tänk dock på att inte spänna bandet för hårt.

Löpbandet blockeras under löpningen.

Bandet är en slitdel som med tiden blir mindre spänd. Spänn det när det börjar slira (känns som om bandet glider, stötvisa hastighetsändringar).

Vrid de två justerskruvarna ett halvt varv medurs.Upprepa åtgärden vid behov, men var försiktig så att du inte spänner bandet för hårt. Bandet är korrekt spänt om du kan lyfta upp kanterna 2–3 cm på varje sida.

JUSTERA LOPBANDETS SPANNING

Löpbandet är en slitdel som blir mindre spänd med tiden. Spänn det så snart det börjar glida (känsla av att åka skridskor, oregelbunden hastighet).

•         Vrid de 2 justerskruvarna ett halvt varv medurs.

•         Upprepa åtgärden vid behov, men var noga med att inte spänna bandet för hårt. Bandet har spänts korrekt om du kan lyfta kanterna 2-3 cm på varje sida.

SMORJA LOPBANDET

UNDERHÅLL EFTER 200 TIMMARS ANVÄNDNING ELLER EFTER 1 500 KM

 

Det är rekommenderat att man smörjer löpbandet för att begränsa friktion mellan löpbandet och stommen. Smörjning är inte nödvändigt om det förekommer spår av silikon på löpbandets insida eller på basen (fuktig och lätt oljig yta).

 

Om bandet och basen är torra:

•         Stäng av bandet och dra ut nätsladden.

•         Lyft löpbandets kanter och stryk på silikon på bandets insida.*

•         Koppla in löpbandet igen.

•         Låt bandet gå utan någon belastning på 4 km/tim (2.5 mi/h) i 10 till 20 sekunder.

•         Löpbandet är klart att användas!

 

* En smörjning motsvarar i allmänhet en dos silikon på mellan 5 och 10 ml. Obs! En alltför stor mängd silikon kan försämra löpbandets funktion (bandet riskerar att börja spinna). För att köpa smörjmedel, vänd dig till din DECATHLON-butik.

ÖVERST PÅ SIDAN