ENERGY RUN

8353402

Försäljningsdatum: 2016

PROBLEM SOM UPPSTÅTT

MIN SKÄRM TÄNDS INTE

Felaktig anslutning av löpbandet        

=> Kontrollera anslutningen till elnätet och försäkra dig sedan om att huvudbrytaren står på \"1\".

=> Kontrollera sedan att säkerhetsnyckeln sitter i

=> Kontrollera om brytaren har lösts ut och tryck i så fall på den

SMÖRJNING AV LÖPBANDET

=> Kontrollera regelbundet smörjningen mellan löpband och löpbräda.

=> Detta område måste ständigt vara välsmort. Smörjningen ska genomföras på insidan av löpbandet, enligt instruktionerna här nedan

=> 2 sprayningar räcker till höger och vänster om löpbandet

=> Efter sprayningen, låt löpbandet gå på tomgång under 5 minuter i 5 km/h            

=> Det är viktigt att denna grundliga åtgärd genomförs regelbundet (efter varje 10 timmars användning) för att garantera lång hållbarhet hos löpbandet

MITT LÖPBAND BULLRAR

Skruvarna har lossnat

=> Dra åt alla skruvarna på stödet

 

Löpbandet är inte längre centrerat

=>Välj alternativet "Centrera löpbandet"

 

Löpbandet är inte smort

=>Välj alternativet "Smörja löpbandet"

NÄR JAG STIGER PÅ LÖPBANDET SAKTAS HASTIGHETEN NER

Löpbandet har förslappats

=>Välj alternativet "Sträcka löpbandet"

STRÄCKNING AV LÖPBANDET

Steg 1:  Leta upp den insexnyckel (BTR) som följer med löpbandet

Steg 2:

1) Tryck på knappen "GO"

2) Öka hastigheten till 5 km/h

3) Vrid de båda justerskruvarna en kvarts varv medurs.

4) Vid behov, upprepa steg 3

MOTORN PÅ MITT LÖPBAND SAKTAR NER ELLER STANNAR AV EMELLANÅT UTAN ATT SKÄRMEN SLÄCKS NER

För hög sträckning av löpbandet

=> Kontrollera sträckningen hos löpbandet så det finns en frigång på ungefär 3 centimeter mellan löpbräda och löpband. Denna frigång ska mätas på brädans mitt.

LUTNINGEN PÅ LÖPBANDET FUNGERAR INTE ELLER ÄR BLOCKERAD

=> Stäng av löpbandet, starta om det och sätt i säkerhetsnyckeln

=> Låt kalibreringscykeln slutföras. Bandet kommer då att höjas så högt det går, och sedan sänkas till nolläget   Detta kan ta flera minuter

BANDET GER IFRÅN SIG ETT KONSTIGT LJUD OCH SKÄRMEN ÄR TOM, OCH VISAR ENDAST TVÅ SMÅ BLINKANDE STRECK ( - - )

Bandet är i kalibreringsläge.

=> Vänta 2-3 minuter efter avslutad kalibrering. Du märker att bandet höjer och sänker sig. Efter kalibreringen tänds skärmen.

LUTNINGEN AV LÖPBANDET FUNGERAR INTE ELLER ÄR BLOCKERAD

*Om löpbandet inte har hunnit kalibrera lutningen:

=> Stäng av löpbandet, slå på det igen och sätt i säkerhetsnyckeln.

=> Vänta medan kalibreringscykeln utförs. Löpbandet ökar då till sin maximala kapacitet och går sedan tillbaka ned till noll. Åtgärden kan ta flera minuter.

*Om du vill framtvinga kalibrering av löpbandet:

1. Tryck samtidigt på ”STOP” (Stopp) och ”SPEED+” (Hastighet+)

2. Sätt i säkerhetsnyckeln samtidigt som knapparna hålls intryckta    

3. Tryck en gång på Stopp, så visas informationen på skärmen

4. Tryck på ”INCLIN+” (Lutning+), så startar kalibreringen    

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD

Regelbundet underhåll krävs för att bevara maskinens prestanda och se till att den håller längre. Följande åtgärder kan bidra till att minska bullret från löpbandet:

- Dra åt skruvar och bultar en gång i månaden.

- Smörj löpbandet efter 200 timmars användning.

- Lägg en lämplig golvmatta (t.ex. Domyos Training Mat) under löpbandet.

 

RENGÖRING EFTER VARJE ANVÄNDNING:

- Stäng av löpbandet och koppla bort den från strömkällan.

- Applicera en liten mängd milt universalrengöringsmedel på en trasa i 100 % bomull. Spreja inte rengöringsmedlet direkt på löpbandet och använd inte rengöringsmedel baserade på ammoniak eller syra.

- Torka av konsolen och skärmarna.

- Avlägsna damm och fläckar från ramper, stolpar, fotstöd, ram och motorkåpa.Torka även av plattformen längs med löpbandet. Rengör inte under löpbandet.

JUSTERA LOPBANDETS LAGE

Leta upp färgindikatorerna på löpbandets baksida. Om den färg som syns är rött behöver bandet centreras. Den här åtgärden gör att löpbandet håller längre och förhindrar oväntade stopp. Kör löpbandet i 4 km/h (2,5 mi/h) och ställ dig bakom maskinen.

Bandet är förskjutet åt vänster: Vrid den vänstra justerskruven ett halvt varv medurs.

Bandet är förskjutet åt höger: Vrid den högra justerskruven ett halvt varv medurs.

Låt löpbandet gå en stund, så att bandet kommer på plats (1 till 2 minuter) och upprepa sedan åtgärden vid behov. Tänk dock på att inte spänna bandet för hårt.

Löpbandet blockeras under löpningen.

Bandet är en slitdel som med tiden blir mindre spänd. Spänn det när det börjar slira (känns som om bandet glider, stötvisa hastighetsändringar).

Vrid de två justerskruvarna ett halvt varv medurs.Upprepa åtgärden vid behov, men var försiktig så att du inte spänner bandet för hårt. Bandet är korrekt spänt om du kan lyfta upp kanterna 2–3 cm på varje sida.

JUSTERA LOPBANDETS SPANNING

Löpbandet är en slitdel som blir mindre spänd med tiden. Spänn det så snart det börjar glida (känsla av att åka skridskor, oregelbunden hastighet).

•         Vrid de 2 justerskruvarna ett halvt varv medurs.

•         Upprepa åtgärden vid behov, men var noga med att inte spänna bandet för hårt. Bandet har spänts korrekt om du kan lyfta kanterna 2-3 cm på varje sida.

SMORJA LOPBANDET

UNDERHÅLL EFTER 200 TIMMARS ANVÄNDNING ELLER EFTER 1 500 KM

 

Det är rekommenderat att man smörjer löpbandet för att begränsa friktion mellan löpbandet och stommen. Smörjning är inte nödvändigt om det förekommer spår av silikon på löpbandets insida eller på basen (fuktig och lätt oljig yta).

 

Om bandet och basen är torra:

•         Stäng av bandet och dra ut nätsladden.

•         Lyft löpbandets kanter och stryk på silikon på bandets insida.*

•         Koppla in löpbandet igen.

•         Låt bandet gå utan någon belastning på 4 km/tim (2.5 mi/h) i 10 till 20 sekunder.

•         Löpbandet är klart att användas!

 

* En smörjning motsvarar i allmänhet en dos silikon på mellan 5 och 10 ml. Obs! En alltför stor mängd silikon kan försämra löpbandets funktion (bandet riskerar att börja spinna). För att köpa smörjmedel, vänd dig till din DECATHLON-butik.

INSTRUKTIONER

ÖVERST PÅ SIDAN